Namibia 49 | Lehmpfanne, Sossusvlei, Namibia

Namibia 49 | Lehmpfanne, Sossusvlei, Namibia